سامانه اساتید

شناسه نوشته : 7925

1392/03/30

تعداد بازدید : 8797

نرم فزار اساتيد ابزار جمع آوري اطلاعات اساتيد در زمينه هاي متنوع همچون مشخصات فردي، سوابق تحصيلي، سوابق تدريس و... مي باشد. همچنين اين نرم افزار قادر به جمع آوري اطلاعات ارزيابي و ارزشيابي و بحث ثبت مجوزهاي تدريس اساتيد مي باشد.
نام فارسی نرم افزار: سامانه اساتید
نام لاتین نرم افزار:
سال تولید:1390
کلیدواژه ها:
آدرس وب نرم افزار: 
http://asatid.whc.ir/login
هدف: ثبت اطلاعات اساتيد، سوابق و فعاليت ها و ارزيابي و ارزشيابي اساتيد حوزه
مخاطبین: مدارس
پلت فرم: لينوکس و ويندوز
زبان برنامه نویسی:php
نرم فزار اساتيد ابزار جمع آوري اطلاعات اساتيد در زمينه هاي متنوع همچون مشخصات فردي، سوابق تحصيلي، سوابق تدريس و... مي باشد.
همچنين اين نرم افزار قادر به جمع آوري اطلاعات ارزيابي و ارزشيابي و بحث ثبت مجوزهاي تدريس اساتيد مي باشد.

ثبت نام

اين بخش تشکيل شده از مشخصات فردي، تحصيلات همسر اطلاعات تماس و گرايش هاي  سطح 2و3.

سوابق تحصيلي

سوابق تحصيلي شامل دو بخش تحصيلات حوزوي و دانشگاهي مي باشد.

تحصیلات حوزوی
تحصیلات دانشگاهی
  

سوابق تدريس

سوابق تدريس متشکل از دو قسمت تدريس در مدارس مرکز و تدريس هاي خارج مرکز مي باشد.

مدارس مرکز

خارج مرکز

سوابق پژوهشي

سوابق پژوهشي شامل سوابق تاليفي، مقالات علمي،  پايان نامه و يا راهنمايي- مشاوره- داوري پايان نامه مي باشد.
تاليفات

پايان نامه ها

مقالات علمي

راهنمايي - مشاوره - داوري پايان نامه

سوابق فرهنگي

در اين بخش تقسيم بندي بر اساس سابقه تبليغ و سايرفعاليت ها صورت پذيرفته است.
تبليغ
ساير فعاليت ها
سوابق اجرايي

امتيازات ويژه

 

پرونده انظباطي

معافيت از ارزيابي

کاربرد ثبت نوع معافيت ها در هنگام ثبت ارزيابي مي باشد تا بدين وسيله سيستم قادر به تشخيص معاف بودن استاد از ارزيابي باشد.
نوع مجوز ها عبارت است ازهيئت علمي، سطح4، دکترا، مرکز مديريت برادران و نهاد رهبري در دانشگاه ها.
هر يک از اين گزينه ها شامل زيرمجموعه هاي منحصر به خود است که توسط مدير سيستم قابل تعريف مي باشد.

مشهور به فضل

اين قسمت يکي ازوضعيت هاي ارزيابي سطح 3 مي باشد. در صورتي که استاد در يک درس مشهور به فضل باشد و اطلاعات وي در اين قسمت ثبت گرديده باشد هنگام ارزيابي سطح 3 استاد در همين درس، سيستم پيام مي دهد که استاد در اين درس مشهور به فضل است و در نهايت هنگام ثبت مجوز تدريس سطح3 مي توان بر اساس اين مورد تصميم به ثبت مجوزنمود.
لازم به ذکر است در اين صفحه، جدولي از سوابق تدريس استاد در مدارس مرکز و همچنين تاليفات وي نمايش داده مي  شود تا براساس آن بتوان مشهور به فضل بودن وي را ثبت نمود.

دوره ها

ثبت دوره هاي گذرانده شده توسط استاد در اين قسمت انجام پذير است. دوره ها از دو قسمت دوره هاي علمي و ساير دوره ها تشکيل شده است. اطلاعات اصلي دوره توسط مدير سيستم قابل ثبت است.

دوره هاي علمي

ساير دوره ها

ناقصي پرونده

دراين قسمت ثبت اطلاعاتي وجود ندارد و تنها برنامه جداولي از سوابق و اطلاعات ثبت شده قبلي را نمايش مي دهد که درآن فرم ها، نياز به مدرک بوده است لکن فايل مدرک مورد نظر بارگذاري نشده است واطلاعات ناقص مي باشد.

ارزيابي

اين قسمت مخصوص اساتيدي مي باشد که هنگام ثبت نام به عنوان استاد ارزياب ثبت نشده باشند.
ارزيابي استاد در دو سطح 2 و 3 انجام پذير است.
قبل از ارزيابي استاد لازم است فرم ارزيابي مورد نظر قبلا توسط مدير برنامه ثبت شده باشد و پارامترها و امتياز هر پارامتر به آن فرم اضافه گرديده باشد.

ارزيابي سطح2

در ارزيابي سطح2 سيستم با توجه به درس مورد ارزيابي و فرم ارزيابي و واستاد ارزياب تصميم گيري هاي متفاوتي انجام مي دهد. در ابتدا بررسي مي شود که استاد با توجه به شروط از قبل تعريف شده، فاقد شرط ارزيابي نباشد. سپس معافيت وي از ارزيابي مورد بررسي قرار مي گيرد (با توجه به اطلاعات ثبت شده در قسمت معافيت از ارزيابي). مورد بعدي وجود محدوديت در ارزيابي است که ارزيابي هر استاد در هر درس با توجه به فرم ارزيابي تنها دو بار و هربار توسط استاد ارزياب متفاوت امکان پذير است. در انتها اگر استاد تمام شروط انجام ارزيابي را دارا بود آنگاه فرم ارزيابي براي ثبت اطلاعات نمايش داده مي شود.
 
چ

ارزيابي سطح3

ارزيابي سطح 3 خود بر دو نوع حضوري و غير حضوري مي باشد. تصميم گيري درباره انجام ارزيابي مشابه ارزيابي سطح 2 مي باشد با اين تفاوت که اولا شروط آن فرق مي کند و ثانيا هنگام تعيين درس مورد ارزيابي، اگر استاد مشهور به فضل بود آنگاه فرم ارزيابي غيرحضوري نمايش داده مي شود.
 
فرم غيرحضوري

مجوزها

از دو قسمت مجوز سطح2 و مجوز سطح3 تشکيل شده است.

مجوز سطح2

در اين قسمت ليستي از ارزيابي هاي انجام شده که هنوز براساس آن ها مجوزي ثبت نشده است نشان داده مي شود. همچنين ليست ديگري از مجوزهاي ثبت شده وجود دارد که تاريخ اعتبار هريک قابل تمديد مي باشد. هنگام ثبت مجوز، جدولي از نتايج ارزيابي استاد و نمرات وي در دسترس مي باشد.
مجوز سطح3
اين قسمت نيز مشابه مجوز سطح2 است با اين تفاوت که جدول ديگري مربوط به ارزيابي هاي غيرحضوري نيز وجود دارد.

ارزشيابي

ارزشيابي اساتيد به چهار قسمت تقسيم مي شود.
  • ارزشيابي مرکز
  • ارزشيابي مدير مدرسه
  • ارزشيابي طلاب
  • خود ارزشيابي
همه اين موارد با يک فرم طبق فرم هاي ارزشيابي که قبلا توسط مدير سيستم ثبت شده است قابل انجام مي باشد.

گزارشگيري

برنامه داراي دو قسمت گزارشگيري شامل گزارشگيري سطح2 و سطح3 مي باشد که براساس موارد استان- شهر- مدرسه- فرم ارزيابي- و درس قابل جستجو است.

مديريت گروه و کاربران

شامل ايجاد گروه کاربري و کاربر و تعريف سطح دسترسي آن به بخش هاي مختلف نرم افزار مي باشد.

دوره ها

تعريف اطلاعات دوره هاي برگزار شده براي اساتيد در اين قسمت انجام مي پذيرد.
هر دوره خود شامل فايل هاي دوره و سرفصل ها مي باشد که در آن ميتوان صورت جلسات، آيين نامه ها و .. را وارد نمود.

ساخت فرم

در اين قسمت انواع فرم هاي مربوط به ارزيابي سطح2، ارزيابي سطح3، ارزيابي نوار درسي(غيرحضوري) و ارزشيابي تعريف شده و معيارها و مقادير آن ثبت مي گردد.

اطلاعات پايه

ثبت اطلاعات پايه اي نرم افزار شامل سال تحصيلي- سال- مدرک دانشگاهي- رشته دانشگاهي- سطح تحصيلات حوزوي- انواع وضعيت استخدام و گرايش ها و دروس و مجوزهاي مربوط به آن در اين قسمت در دسترس مي باشد.