اهداف و وظایف مرکز فناوری اطلاعات

شناسه نوشته : 9184

1392/10/25

تعداد بازدید : 4698

اهداف و وظایف مرکز فناوری اطلاعات
الف) اداره برنامه ریزی و ارزیابی ب) اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها ج) اداره کل ایجاد و گسترش شبکه ها

الف) اداره برنامه ریزی و ارزیابی
الف- 1- تدوین سیاست های کلان و برنامه های راهبردی مرکز فناوری اطلاعات
الف- 2- نظارت بر برنامه ریزی و زمانبندی اجرای پروژه ها و برنامه های فناوری اطلاعات
الف- 3- تدوین بودجه سالیانه
الف- 4- طراحی واستقرارنظام پایش مستمرعملکرد ها و شناسایی شکاف های عملکردی وارائه پیشنهاد اصلاح
الف- 5- مطالعه و اجرای طرح های مرتبط با بهبود روشها و استقرار نظام بهبود فرآیند
 
ب) اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها
ب – 1- مطالعه فرآیندهای موجود و لازم جهت نیل به اهداف مرکز و ارائه راه کار در جهت مکانیزاسیون، بهره وری و تسهیل در انجام
ب –2- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه موردنیاز
ب –3- کارشناسی و تهیه سیستم های مکانیزه موردنیاز
ب –4- راه اندازی و استقرار سیستم های مکانیزه
ب –5-  پشتیبانی و نگهداری سیستم های مکانیزه
 
1-        اداره تحلیل و طراحی و استقرار سامانه ها
1-1-       مطالعه ، نیازسنجی فرآیندها و عملیات موجود درمرکز و ارائه راه کار مکانیزه سازی و راه حل
1-2-       تدوین استانداردهای اجرائی پروژه ها
1-3-       بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
1-4-       پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
1-5-       تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی در پروژه های نرم افزاری و زیرساخت ها
1-6-       مدیریت پروژه های نرم افزاری
1-7-       تضمین کیفیت فنی نرم افزارها در همه ابعاد مطابق با استانداردهای تعریف شده
1-8-       تحلیل و طراحی مربوط به درخواست ارتقای سامانه ها
1-9-       نظارت بر انتقال اطلاعات برای نرم افزارهای ارتقاء یافته
1-10-    تسهیل شرایط و رایزنی با واحدهای مختلف مرکز جهت استفاده حداکثری از امکانات سامانه ها
1-11-    تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-12-    تهیه و تولید قالب ها، آیکون و رابط کاربری و تجربیات کاربری برای نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-13-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
1-14-    ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
1-15-    تحصیل و ارائه گزارش ها
 
2-        اداره پیاده سازی و توسعه سامانه ها
2-1-       تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی پروژه های مورد نیاز شامل پروژه های فنی، گسترش، بهینه سازی
2-2-       بکارگیری استانداردهای اجرائی پروژه ها
2-3-       تولید، ارتقاء، بروزرسانی سامانه های داخلی
2-4-       تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
2-5-       تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
2-6-       ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
2-7-       تحصیل و ارائه گزارش ها
 
3-       اداره پشتیبانی سامانه ها
3-1-       دریافت و بررسی خطاها ، اشکالات و نیاز های کاربران سامانه ها از راهبران سامانه ها
3-2-       نگهداری و مدیریت پشتیبان گیری از اطلاعات موردنیاز سامانه ها و تست های لازم
3-3-       راه اندازی و نگهداری زیرساخت های نرم افزاری برای اجرا و استقرار نرم افزارها و سامانه ها
3-4-       پایداری سامانه ها در محدوده اختیارات با همکاری اداره کل ایجاد و گسترش شبکه ها
3-5-       مدیریت رخدادهای سیستمی سامانه ها
3-6-       بررسی و ارزیابی دوره ای  امنیتی نرم افزارها و سامانه ای مرکز
3-7-       بررسی صحت کارکرد نرم افزارها و سامانه های مرکز از لحاظ عملکرد و منابع زیرساختی
3-8-       بسترسازی  اجرای سامانه ها و نرم افزارهای مرکز مانند وب سرور، پایگاه داده و سیستم عامل ...
3-9-       بررسی و اعلام نیازمندی های سخت افزاری، شبکه ای ونرم افزاری موردنیاز نرم افزارها و سامانه های مرکز
3-10-    همكاريباطراحان،تحليلگران،كارشناسانشبكهبهمنظورايجادتسهيلاتبرايبكارگيريسيستمهايموردنظر
3-11-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه زیرساخت نرم افزاری، امنیت و پشتیبانی
3-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها
 
4-      اداره فناوری آموزش های غیر حضوری   
4-1-       مطالعه ، تحلیل و طراحی فنی پروژه های مورد نیاز آموزش های غیرحضوری  و یادگیری الکترونیک
4-2-       بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
4-3-       تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیک
4-4-       ارائه برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای اهداف دفتر در حوزه آموزش هازی مجازی و یادگیری الکترونیک
4-5-       تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و راه کار های آموزش غیرحضوری
4-6-       انجام و اجرای دوره های آموزش های اولیه و ادواری به کاربران   استقرار مجموعه نرم افزارها و راه کار های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک
4-7-       پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
4-8-       تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی و ارزیابی دوره ای
4-9-       تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
4-10-    دریافت و بررسی خطاها، اشکالات و نیاز های مربوطه 
4-11-    تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی تغییرات در سامانه ها و نرم افزارها و ارتقاء دوره ای آنها
4-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ج) دفتر ایجاد و گسترش شبکه ها
ج –1-  نیازسنجی و تحلیل تجهیزات پردازشی ، ذخیره سازی و ارتباطی موردنیاز
ج –2-  طراحی و پیاده سازی راه حل های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای و شبکه ای موردنیاز
ج –3- کارشناسی و تهیه تجهیزات و سخت افزارها
ج –4-  پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه ای داخلی
ج –5-  پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه ای مدارس
 
1-       مدیر دفتر ایجاد و گسترش شبکه ها
1-1-      مدیریت و نظارت بر انجام پروژه ها و برنامه های جاری دفتر
1-2-      برآورد و پیشنهاد منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای پروژه ها و برنامه ها
1-3-      مطالعه و تلاش در بکارگیری آخرین دستاورد های روز آمد فناوری در حوزه مدیریتی
1-4-      تدوین و تصویب و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف مشخص شده
1-5-      نظارت و مدیریت پرسنل دفتر
1-6-      نیاز سنجی، برآورد دوره های آموزشی مورد نیاز دفتر
1-7-      تعامل با سایر مدیریت ها و دفاتر مرکز و سازمانها
1-8-      تحصیل و ارائه گزارش های مورد نیاز
 
2-         اداره ایجاد و توسعه زیرساخت شبکه ها
2-1-      نیازسنجی و طراحی زیرساخت های سخت افزاری شبکه ها
2-2-      نیازسنجی و طراحی زیرساخت های نرم افزاری شبکه ها
2-3-      پیاده سازی و راه اندازی زیرساخت های سخت افزاری شبکه مانند سرورها، روترها و سوییچها و ..
2-4-      پیاده سازی و راه اندازی زیر ساخت های نرم افزاری شبکه
2-5-      بازطراحی و تکمیل زیرساخت های شبکه
2-6-      تهیه و پیشنهاد سیاست های امنیتی و تست نفوذ و ارزیابی امنیتی شبکه ها
2-7-      پیاده سازی و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و سامانه های مربوط به زیرساخت شبکه ها
2-8-      پشتیبانی فنی و رفع اشکالات مربوط به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه
2-9-      تحصیل و ارائه گزارش ها
 
3-         اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه داخلی
3-1-      دریافت و بررسی اشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه داخلی
3-2-      نصب ، تعمیر، تعویض و تنظیم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه داخلی
3-3-      نصب و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و سخت افزار و نرم افزارهای شبکه داخلی
3-4-      دریافت و بررسی اشکالات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات  شبکه داخلی
3-5-      تهیه و ارائه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه داخلی
3-6-      پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس ها ، تجهیزات و ارتباطات شبکه داخلی
3-7-      راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه داخلی
3-8-      اجرا ، پشتیبانی و پایش سیاست های امنیت اطلاعات مصوب در حوزه شبکه داخلی
3-9-      تحصیل و ارائه گزارش ها
 
4-         اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه واحد های حوزوی
4-1-      دریافت و بررسی اشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه واحد های حوزوی
4-2-      پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس ها ، تجهیزات و ارتباطات شبکه واحد های حوزوی
4-3-      نصب و تنظیم نرم افزارها، سخت افزارهای رایانه های شبکه واحد های حوزوی 
4-4-      نصب و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و تجهیزات و نرم افزارهای شبکه واحد های حوزوی 
4-5-      دریافت و بررسی اشکالات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات  شبکه واحد های حوزوی 
4-6-      انجام پیگیری های موردنیاز از مراجع مربوطه مانند شرکت مخابرات ایران
4-7-      تهیه و ارائه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه واحد های حوزوی
4-8-      راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه واحد های حوزوی
4-9-      اجرا ، پشتیبانی و پایش سیاست های امنیت اطلاعات مصوب در شبکه واحد های حوزوی 
4-10-   تحصیل و ارائه گزارش ها
 

نوشته های مرتبط