اهداف و وظایف

شناسه نوشته : 21826

1396/03/28

تعداد بازدید : 3548

اهداف و وظایف
اهداف اداره کل ایجاد و گسترش شبکه‌ها
 1- نیازسنجی و تحلیل تجهیزات پردازشی، ذخیره‌سازی و ارتباطی موردنیاز 
 2- طراحی و پیاده‌سازی راه حل‌های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه‌ای و شبکه‌ای موردنیاز 
 3- کارشناسی و تهیه تجهیزات و سخت افزارها
 4- پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه‌ای داخلی 
 5- پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه‌ای مدارس
 
1- مدیر کل ایجاد و گسترش شبکه ها 
1-1- مدیریت و نظارت بر انجام پروژه‌ها و برنامه‌های جاری دفتر 
1-2- برآورد و پیشنهاد منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای پروژه‌ها و برنامه‌ها 
1-3- مطالعه و تلاش در بکارگیری آخرین دستاوردهای روز آمد فناوری در حوزه مدیریتی 
1-4- تدوین و تصویب و برنامه‌ریزی جهت رسیدن به اهداف مشخص شده 
1-5- نظارت و مدیریت پرسنل دفتر 
1-6- نیازسنجی، برآورد دوره‌های آموزشی مورد نیاز دفتر 
1-7- تعامل با سایر مدیریت‌ها و دفاتر مرکز و سازمان‌ها 
1-8- تحصیل و ارایه گزارش‌های مورد نیاز 
 
2- اداره ایجاد و توسعه زیرساخت شبکه‌ها 
2-1- نیازسنجی و طراحی زیرساخت‌های سخت افزاری شبکه‌ها 
2-2- نیازسنجی و طراحی زیرساخت‌های نرم افزاری شبکه‌ها 
2-3- پیاده‌سازی و راه اندازی زیرساخت‌های سخت افزاری شبکه مانند سرورها، روترها، سوییچ‌ها و .. 
2-4- پیاده‌سازی و راه اندازی زیرساخت‌های نرم افزاری شبکه 
2-5- بازطراحی و تکمیل زیرساخت‌های شبکه 
2-6- تهیه و پیشنهاد سیاست‌های امنیتی و تست نفوذ و ارزیابی امنیتی شبکه‌ها 
2-7- پیاده‌سازی و راه‌اندازی و پشتیبانی از سرویس‌ها و سامانه‌های مربوط به زیرساخت شبکه‌ها 
2-8- پشتیبانی فنی و رفع اشکالات مربوط به زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
2-9- تحصیل و ارایه گزارش‌ها 
 
3- اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه داخلی 
3-1- دریافت و بررسی مشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه‌های شبکه داخلی 
3-2- نصب، تعمیر، تعویض و تنظیم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه‌های شبکه داخلی 
3-3- نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی از سرویس‌ها و سخت افزار و نرم افزارهای شبکه داخلی 
3-4- دریافت و بررسی مشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات شبکه داخلی 
3-5- تهیه و ارایه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه داخلی 
3-6- پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس‌ها، تجهیزات و ارتباطات شبکه داخلی 
3-7- راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه داخلی 
3-8- اجرا، پشتیبانی و پایش سیاست‌های امنیت اطلاعات مصوب در حوزه شبکه داخلی 
3-9- تحصیل و ارایه گزارش‌ها
 
4- اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه واحدهای حوزوی 
4-1- دریافت و بررسی مشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه‌های شبکه واحدهای حوزوی 
4-2- پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس‌‍‌ها ، تجهیزات و ارتباطات شبکه واحدهای حوزوی 
4-3- نصب و تنظیم نرم افزارها، سخت افزارهای رایانه‌های شبکه واحدهای حوزوی  
4-4- نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی از سرویس‌ها و تجهیزات و نرم افزارهای شبکه واحدهای حوزوی  
4-5- دریافت و بررسی مشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات شبکه واحدهای حوزوی  
4-6- انجام پیگیری‌های مورد نیاز از مراجع مربوطه مانند شرکت مخابرات ایران 
4-7- تهیه و ارایه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه واحدهای حوزوی 
4-8- راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه واحدهای حوزوی 
4-9- اجرا، پشتیبانی و پایش سیاست‌های امنیت اطلاعات مصوب در شبکه واحدهای حوزوی  
4-10- تحصیل و ارایه گزارش‌ها