مرکز فناوری و اطلاعات

نشست مرکز فناوری با مدیران استانی (۶)
نشست فصلی مرکز فناوری اطلاعات (۶)
افتتاح مرکز داده امین (۱۵)
بازدید وزیر ارتباطات از مرکز داده امین (۷)
wsis (۱)
حضور مرکز فناوری و اطلاعات در هفدهمین نمایشگاه الکامپ (۱۷)
حضور مرکز فناوری در الکامپ 2009 (۱۰)
تودیع و معارفه مسئول دفتر فناوری (۹)
مراسم رونمایی از نرم افزار شیدای امین (۱۷)