مرکز فناوری و اطلاعات

نشست مرکز فناوری با مدیران استانی (۶)
افتتاح مرکز داده امین (۱۵)
بازدید وزیر ارتباطات از مرکز داده امین (۷)
wsis (۱)
حضور مرکز فناوری و اطلاعات در هفدهمین نمایشگاه الکامپ (۱۷)
حضور مرکز فناوری در الکامپ 2009 (۱۰)
تودیع و معارفه مسئول دفتر فناوری (۹)
مراسم رونمایی از نرم افزار شیدای امین (۱۷)