معرفی کاربران برتر شبکه کوثرنت

شناسه خبر : 71800

1397/10/27

تعداد بازدید : 482

معرفی کاربران برتر شبکه کوثرنت
کاربران برتر فصل پاییز در شبکه کوثرنت معرفی شدند.

کاربران با انجام هرگونه فعالیت مفید در این شبکه ها بر حسب نوع فعالیت و ضرایب در نظر گرفته شده، روزانه امتیازاتی کسب می کنند که در پایان هر فصل بر اساس این امتیازات و رتبه کسب شده، کاربران برتر معرفی می شوند.

معیارهای امتیازدهی در شبکه کوثرنت شامل ارسال پست، ارسال  و دریافت نظر، احسنت، ایجاد گروه و فعالیت در گروه‌ها، ارسال هرگونه فایل و مستند و .... است و در سامانه کوثربلاگ معیارهای امتیازدهی براساس تعداد مطالب ارسالی، نظرات دریافت شده، میزان بازدید از مطالب، منتخب شدن مطالب و ... می باشد.

اسامی 50 کاربر برتر فصل پاییز در شبکه کوثرنت:

1. طاهرهحسنآبادی   2. اکرمرحمانی مقدم  3. سریه بضاعت پور  4.. زهراپیری آرانی  5. زهرامرادی امام قیسی  6. سمیرا اسمعیلی آبدر  7. سمیه بهشتی زاده  8. عزیزه بهاری اجیرلو  9. الههرضائی  10. بی بی فاطمه پارساییان  11. فاطمهخرمی  12. کبری چنانیان  13. کلثومکرمی  14. معصومهخورشید  15. خدیجه پلهم عباسی  16. فاطمهرخشانی زابل  17. طیبه نوحی  18. نسرین چراغی  19. فاطمهجباری  20. اشرفمحمدی  21. زینب امیری  22. اکرمخادمی  23. زهرایوسفوند مفرد  24. معصومهادیبی  25. وجیهه السادات بدری  26. منصورهغلامی  27. سارابیات  28 سودابهباباخانی  29. راضیه شکرانی کوشکی  30. سید فریبا سجادیان مرزبالی  31. اکرمگروسی  32. زهرهوقایعی  33. فاطمهموسوی اصل  34. ملیحه نورالدینی  35. فرشتهپسرانافشاریان  36. گیتی فیروزی  37. مریم رسول زاده گندمانی  38. رقیه انتظاری مرکید  39. الهامعسگری  40. فاطمهحیدری  41. خدیجه حاج ابراهیمی نیا  42. بریسا فرجی  43. شیدا رضایی  44. فاطمهداوودی پویا  45. سمیه اکبر زاده  46. لیلا الهوردی زاده  47. عاطفهکردنژاد 48. زهرااحمدی  49. معصومهسبزآبادی بزچلوئی  50. سعیده محمودی چشمه کبودی