نوشته ها - معرفی

 • معرفی ساختار و اعضا

  معرفی ساختار و اعضا

  1392/10/25
  چارت سازمانی
 • شرح وظایف اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها

  شرح وظایف اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها

  1392/10/25
  1- مطالعه فرآیندهای موجود و لازم جهت نیل به اهداف مرکز و ارائه راه کار در جهت مکانیزاسیون، بهره وری و تسهیل در انجام
  2- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه موردنیاز
  3- کارشناسی و تهیه سیستم های مکانیزه موردنیاز
  4- راه اندازی و استقرار سیستم های مکانیزه
  5- پشتیبانی و نگهداری سیستم های مکانیزه